සිරස සුපර්ස්ටාර් කිරුළ දිනපු අජිත් බණ්ඩාරගේ දියණිය හිරු සුපර් හීරෝ කිරුල දිනපු වෙලාවේ අජිත් වේදිකාව දෙවනත් කරපු හැටි

අජිත් බණ්ඩාර කිව්වොත් ලංකාවේ කවුරුත් දන්න චරිතයක්..ඒ වෙන මොකුත් නිසා නෙමෙයි සිරස සුපර්ස්ටාර් පළමුවන කිරුළ දිනාගත්තේ අජිත් නිසා..පසු ගිය දිනක හිරු සුපර් හීරෝ රියැලටි වැඩසටහනේ අවසන් මහා තරඟයේදී අජිත්ගේ දියණිය පළමු ස්ථානය ලබා ගනිමින් කිරුළ දිනාගත්තා එම අවස්ථාවේදී අජිත් සතුට දරාගන්න බැරුව වේදිකාවේ හැසිරුනේ මෙන්න මේ විදිහට

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *