ඔබව සිනහවක් ගෙනෙන සිද්දීන් ඇතුලත් ජායාරූප 14ක් මෙන්න.

මානසික සෞඛ්‍ය සඳහා යහපත් යාගයක් කිරීම යහපත් බව ඔවුහු පැවසූහ.එයින් ඔබ සන්සුන් වනු ඇත. ඔවුන් ජීවත්වීමට ඇති ශුභවාදී ප්‍රවේශය කෙරෙහි අප විශ්වාස කරන්නට ඔවුන්ට අවශ්‍ය විය.  නමුත් මම ඔබට කියන්නම්, සන්සුන්කම විකල්පයක් නොවන අවස්ථාවන්හිදී ඔබ ජීවිතයට ඔබවම හසුකරයි.  ඇත්ත වශයෙන්ම මෙය විකල්පයක් නොවේ.නිදසුනක් වශයෙන් නරකම තත්වය පාලනය කිරීමේදී ඔවුන් අසීමිත වැයමක් දැරූ පුද්ගලයන්ද අසමත් වී යනවා.   එයින් ඔවුන්ගේ සන්සුන්කම නැතිවී යනවා.

මෙම ලිපිය තුලින් දැක්වෙන්නේ ඔබව හාස්‍යට පත් කරන එම ජායාරූප කිහිපයයි. මෙහි සිටින පුද්ගලයින් මුහුණ දි තිබෙන තත්වයන් නිසැකවම ඔබව සිනහවට ලක් කරවී

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *