මේ නලුවන්ට මෙච්චර ලස්සන දූවරු හිටියද කියල අපි දන්නෙ නෑනෙ

හොලිවුඩ් චිත්‍රපට නරඹන ඔබට එහි රංගනයෙන් දක්ෂතාවයන් පෙන්වන තාරකාවන් පිළිබඳව ඔබට පුන පුනා කිව යුතු නැහැ. මන්ද යත් දුටු සැනින් හඳුනා ගැනීමට පුළුවන් වෙන විදියට ඔවුන්ගේ කුසලතා පෙන්වා තිබෙන බැවින්ය. නමුත් මේ ලිපිය මඟින් කියන්න යන්නේ හොලිවුඩ් නළුවන්ගේඅඩි පාරේ රංගන ජිවිතයට එළඹී ඔවුන්ගේ දියණියන් පිළිබඳවයි.

Johnny Depp සහ Lily-Rose Melody Depp

Bono සහ Even Hewson

Arnold Schwarzenegger සහ Katherine Eunice Schwarzenegger

Jean-Claude Van Damme සහ Bianca Brigitte Van Damme

Phil Collins සහ Lily Collins

Gordon Ramsay සහ Matilda Ramsay

Alec Baldwin සහ Ireland Baldwin

Mick Jagger සහ Lizzie Jagger

Bruce Willis සහ Tallulah Belle Willis

Clint Eastwood සහ Francesca Eastwood

Sting සහ Fuschia Sumner

Keith Richards සහ Theodora Richards

Sylvester Stallone සහ ඔහුගේ දියණියන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *